Nạp thẻ trực tiêp bảo trì, hệ thống sẽ hoạt động vào ngày 5/6/2018 tiếp theo!